Miks on nii vähe naissoost juhte?

Olles töötanud aastakümneid suurettevõtetes juhtidega ja teinud tohutul hulgal juhtimiskoolitusi, pean siiski endiselt tõdema, et pilt enamikes organisatsioonides (on loomulikult erandeid) kui ka koolitusruumides ei ole 20 aastaga palju muutunud. Endiselt saab tuua juhtimises meeste ja naiste vahekorra 90/10 või parimal juhul 80/20. Tore on küll tõdeda, et pisikesed sammud selles suunas on astutud ja täna kohtab ka tippjuhtidena juba natuke rohkem naissoost juhte, kui seda oli eelmistel kümnenditel. Selleks on hea põhja andnud arenev ettevõtluskultuur, kus julged naised saavad end edukalt teostada ja murda tekkinud arusaama naissoost juhtide puhul väljakujunenud stereotüüpidest.

Olen sellel teemal ka varem palju juurelnud ning samuti on see küsimus kerkinud esile mitmetel koolitusel, kus on oleme võtnud teemaks juhi rolli ning kaasaegsed juhtimisvõtted.

Kas meestel on siis tõesti kaasasündinud paremad juhiomadused ja seetõttu on neid juhtidena ka rohkem?

Kaasaegses juhtimises räägime palju emotsionaalse intelligentsuse (EQ) olulisusest juhi rollis ning mõju juhtimise edukusele. Kõige lihtsamalt selgitades on see võime lahendada olukordi ning mõista ja seostada sealjuures selle tekkimise põhjuseid. Mõista ka seda, kuidas need põhjused mõjutavad teisi inimesi, kellega me koos eksisteerime. Väidetavalt lahendavad kõrge emotsionaalse intelligentsusega juhid olukorrad viisil, mis sobivad nii neiule kui ka nendele inimestele, kellega nad koos töötavad.

Erinevate uuringute järgi on tuvastatud, et naistel on parem võime tuvastada ja jälgida enda ning teiste emotsioone ja seetõttu ja mõista paremini inimesi, kellega nad koos töötavad. Selles osas peaks naisterahvastel olema ju selge eelis. Samuti on erinevad uuringud välja toonud, et naised on meestest tundlikumad, tähelepanelikumad ja alandlikumad (humble) ehk kõik need omadused, mida on nimetatud ka eduka tänapäeva juhi tunnusteks. Kõik need peaksid ju naissoost juhtidele andma juhtimises selge eelise.

Mida kõrgem on emotsionaalse intelligentsuse tasemega, seda suurem tõenäosus, et on eeldusi juhtida edukalt meeskondi. Selle põhjal peaks saama justkui järeldada, et naised on paremad juhid kui mehed. Miks siis ikkagi naissoost juhte on nii vähe ja miks neid paremaid juhte me ei näe nii palju, kui tahaks?

Takistuste osas, miks naistest saavad harvemini juhid on välja toodud kolm kõige enam levinud selgitust. Väidetavalt ei ole naised:

1) ise huvitatud juhtimisest ja juhi positsioonidest

2) nad ei ole võimelised juhtima

3) nad on huvitatud ja ka võimelised juhtima, kuid neil on liialt raske murda stereotüüpe ja tekkinud barjääre, mis valitsevad äri- ja juhtimismaastikul.

Sajandeid on naiste osas olnud stereotüüpne mõtlemine, et naised ise on otsustanud mitte pürgida juhtivatele kohtadele. Ilmselt on see ka pikalt sedasi olnud. Stereotüübid kahjuks surevad aeglaselt.

Tänane maailm on pidevad ja kiires muutuses ning stereotüüpsed lähenemised võivad piirata nii meid endid kui ka meie organisatsioone. Kaasaegse mõttemaailmaga organisatsioonides on aru saadud, et stereotüüpne lähenemine ei vii edasi ning naissoost juhtides nähakse täna isegi suuremat potentsiaali ja kõrgemat võimekust meeskondi edukalt juhtida. 2019 aastal läbiviidud ulatuslikus uuringus tuuakse välja, et naissoost juhtidele antud tagasiside juhtimiskompetentside osas on kõrgem kui meesooste juhtidel (vt tabel)

HBR, 2019, Research: Women Score Higher Than Men in Most Leadership Skills
Naissoost juhina tuleb paljuski rohkem pingutada, et tõestada oma kompetentsust ärimaastikul ning kasvatada paras ports enesekindlust juhina hakkamasaamisel.

Läbi aegade olen pidanud ise värbama väga palju juhte erinevatele positsioonidele, seda nii enda ettevõtete sees kui ka klientidele. See, mida ma sageli kuulnud olen on üsna tavapärane: tahaksime kindlasti meesoost juhti ja kui hakata uurima, et mis selle taga on, siis vastustena on üsna sageli: naissoost juht ei saa nende inimestega hakkama, või tal pole piisavalt mõjuvõimu või teda ei võeta piisavalt tõsiselt.

Samuti on aastakümneid naised teinud ise ka selleks suure karuteene, et need stereotüübid meil ühiskonnas püsiksid. Naised hindavad tihti ise enda juhtimiskompetentsi madalamalt kui mehed ehk naised on enda suhtes palju enesekriitilisemad. Margarita Mayo viis läbi ärijuhtimise magistrite seas uuringu ning see näitas, et naised on oluliselt rohkem sõltuvamad teiste hinnangutest ja arvamustest nende endi kohta ning neile läheb rohkem korda see, mida teised nendest mõtlevad ja ütlevad. Seevastu meessoost juhtide seas läbi viidud uuringud väidavad, et meesoost juhid on manipuleerivamad, riskialtimad, enesekindlamad.

Olen näinud mitmeid näited, kus organisatsioonid on võtnud riski ja läinud teist teed, palgates juhi ametisse just naisterahva ja seda vaatamata kõikidele stereotüüpsetele lähenemistele (ehitussektor, turvasektor, energeetika) ning tulemus on olnud vägagi positiivne.

Nii, et paljuski on kinni meie enda mõttemaailmas. Oleme kujundanud endale mingid stereotüübid ja ei julge nendest kaugemale vaadata. Võibolla on siinkohal just kohanemine uute oludega, midagi teistmoodi tegemine ja riskimine see võti, mis eristab meie organisatsiooni teistest organisatsioonidest ja tagab meile edumaa.

Mida siis kokkuvõtteks järeldada ja soovitada?

Vaadates naiste vaatenurgast saab soovitada kõikidele neile naistele, kes soovivad elus end näha juhina, varuda korralik annus enesekindlust, julgust, tahet maailma muuta. Kõik hakkab meist endist peale ja kui tunneme ja teame oma väärtust, siis pole vahet, mis soost sa oled. Oluline on sinu enda kompetents ja motivatsioon olla selles rollis parim. Tunda selle üle uhkust ja mitte häbeneda seda ja välja näidata,

Organisatsioonides on hea murda müüte ja vaadata asju natuke teise nurga pealt. See, et naisterahvas ei paista liiga ambitsioonikas ei tähenda, et ta ei võiks olla edukat karjääri tegev juht. See, et meessoost enesekindel ja ambitsioonikas juht jätab hea mulje, et tähenda alati, et ta on hea juht. Ehk kõik sõltub vaatenurgast ja vahel on hea seda vaatenurka muuta, vaadata ja analüüsida- millistes stereotüüpides mina veel kinni olen.

Kasutatud allikad:

HBR, Why Do So Many Incompetent Men Become Leader?
HBR, 2019, Research: Women Score Higher Than Men in Most Leadership Skills

Leave a Reply

%d